Artikel 1: Algemeen

1.1 U hebt een overeenkomst op het gebied van begeleiding afgesloten Gert Jan de Jong Personal Training. De aard van deze overeenkomst is dat u door Gert Jan de Jong Personal Training wordt begeleid op het gebied van training, voedingsadvies en andere zaken met betrekking tot leefstijl. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Gert Jan de Jong Personal Training van toepassing. De overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Gert Jan de Jong Personal Training.

1.2 Gert Jan de Jong Personal Training is statutair gevestigd op Herenweg 78, 1718 AH te Hoogwoud. Gert Jan de Jong Personal Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68478496, BTW-identificatienummer NL217539270 B01. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.gertjandejong.com.

1.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

1.4 Gert Jan de Jong Personal Training is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Gert Jan de Jong Personal Training.

1.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 2: Duur en beëindiging

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 1 week.

2.2 Deze opzegging dient schriftelijk of via correspondentie te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week.

2.3 Gert Jan de Jong Personal Training heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

3.1 De prijs voor de Personal- of Duo Trainingssessies wordt vooraf overeengekomen.

3.2 Eventuele prijsverhogingen worden door Gert Jan de Jong Personal Training direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling aan Gert Jan de Jong Personal Training zal geschieden door middel van een betaalverzoek via het betaalplatform MOLLIE of via een factuur per mail.

4.2 Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd het inschrijfformulier te laten ondertekenen.

4.3 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Gert Jan de Jong Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 5: Verplichtingen Gert Jan de Jong Personal Training

5.1 Gert Jan de Jong Personal Training staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst Personal Training.

5.2 Gert Jan de Jong Personal Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

6.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Gert Jan de Jong Personal Training.

6.2 Gert Jan de Jong Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen. Een uitzondering hierop geldt richting de andere groepsleden en het gebruik van foto- en videomateriaal. De opdrachtgever staat middels deze overeenkomst toe dat gegevens in sommige gevallen ook inzichtelijk worden voor andere groepsleden. Dit zal uitsluitend plaatsvinden wanneer er bijvoorbeeld klassikale methodiek zoals registraties of trainingsschema’s worden gepresenteerd tijdens een training.

6.3 U staat toe (na overleg) dat het foto- en videomateriaal gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden.

6.4 U dient niet onder invloed van drugs, drank of medicijnen te zijn tijdens de trainingssessies.

6.5 U dient in geen geval persoonlijke gegevens van andere groepsleden aan derden te verstrekken. Hier vallen ook meet- en prestatiegegevens onder.

6.6 U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Gert Jan de Jong Personal Training door te geven.

Artikel 7: Annulering of te laat komen

7.1 U kunt zicht tot uiterlijk 48 uur vóór de sessie afmelden. Afmeldingen worden door u persoonlijk gemeld bij Gert Jan de Jong Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om de sessies bij te wonen zoals gepland.

7.2 Voor gemiste trainingen zonder geldige reden wordt 50% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.

7.3 Er zal uitsluitend een uitzondering worden gemaakt op artikel 7.1 als hier een geldige reden voor is. De oorspronkelijk aangewezen trainer zal (in overleg) bepalen of de reden geldig wordt verklaard of niet.

7.4 De sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien u later aanwezig bent dan de geplande starttijd zal de sessie alsnog eindigen op de geplande eindtijd.

7.5 Indien Gert Jan de Jong Personal Training door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal er door de oorspronkelijk aangewezen trainer een alternatief uur worden vastgesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Gert Jan de Jong Personal Training is aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst Goal Specific Group Training.

8.2 Gert Jan de Jong Personal Training is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van de opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van de opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

9.2 Onder overmachtssituatie worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

9.3 Indien Gert Jan de Jong Personal Training wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Gert Jan de Jong Personal Training niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds gedane betalingen zullen niet worden gerestitueerd.

9.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

9.5 In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een sessie worden afgelast.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Gert Jan de Jong Personal Training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst tussen Gert Jan de Jong Personal Training en de opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

11.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

11.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in Rechtbank Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Gert Jan de Jong Personal Training, gevestigd aan Herenweg 78, 1718AH te Hoogwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met het privacy beleid helpen we je beter begrijpen hoe wij je persoonsgegevens gebruiken. We leggen in document uit hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, met welk doel we die kunnen gebruiken en met wie we ze delen. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen via:

E-mail: mail@gertjandejong.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gert Jan de Jong Personal Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–                  Voor- en achternaam

–                  Geslacht

–                  Geboortedatum

–                  Geboorteplaats

–                  Adresgegevens

–                  Telefoonnummer

–                  E-mailadres

–                  IP-adres

–                  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

–                  Locatiegegevens

–                  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

–                  Lijst met contactgegevens van de klant via een app

–                  Internetbrowser en apparaat type

–                  Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gert Jan de Jong Personal Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

–                  Biometrische gegevens

–                  Gegevens over jouw gezondheid/medische bijzonderheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gert Jan de Jong Personal Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–                  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–                  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–                  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

–                  Om goederen en diensten bij je af te leveren

–                  Het afhandelen van jouw betaling

–                  Gert Jan de Jong Personal Training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

–                  Gert Jan de Jong Personal Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Gert Jan de Jong Personal Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over je verwerken, kan je natuurlijk contact met ons opnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gert Jan de Jong Personal Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden vallen daarnaast andere deelnemers in de groepslessen. Tijdens groepslessen zullen biometrische gegevens openbaar worden besproken. Wanneer je dit liever niet wilt, verzoeken wij dit te melden bij een van de trainers of via mail@gertjandejong.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gert Jan de Jong Personal Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gert Jan de Jong Personal Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gert Jan de Jong Personal Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@gertjandejong.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gert Jan de Jong Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al jouw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via mail@gertjandejong.com